In het vorige blog heb ik jullie kennis laten maken met Ken Wilber. De bedenker van de integrale theorie. In dit blog ga ik dieper in op AQAL. All Quadrants, All levels, All lines, All states en All types.

All quadrants

All quadrants betreffen 4 kwadranten, die refereren aan 4 perspectieven, te weten:

    1. I => 1e persoon: Hoe ervaar ik wat er nu gebeurt, emotioneel, mentaal en wat betekent dit voor mij => individuele binnenwereld
    2. We => 2e persoon: Hoe beleven wij dit gemeenschappelijk; vanuit welke waarden – goed of fout, bijvoorbeeld, relaties – samen delen, et cetera => collectieve binnenwereld
    3. It => 3e persoon: Wat zijn de objectieve feiten => Individuele buitenwereld
    4. Its => 3e persoon meervoud: Binnen welke feitelijke context vindt dit plaats => collectieve buitenwereld

De driehoek van ‘ik’, ‘wij’ en ‘het’ bestaat al veel langer (o.a. Plato, Kant en Habermass). Wilber heeft daar de 3e persoon meervoud aan toegevoegd.

All levels

All levels heeft te maken met de niveaus van bewustzijn. Het idee hierachter is dat ieder level een mate van complexiteit bezitten en dat naarmate de mens, de gemeenschap of de organisatie meer ontwikkeld is deze een hogere mate van complexiteit bezit. Het gaat hierbij niet om beter of slechter, maar om het niveau van bewustzijn. Bijvoorbeeld persoonlijk bewustzijn, dat gaat van egocentrisch, etnocentrisch, wereld centrisch naar kosmos centrisch.

 

All lines

All lines zegt iets over de verschillende ontwikkelgebieden. Ieder kwadrant heeft verschillende ontwikkelingslijnen. Ieder individu is anders en heeft andere kwaliteiten. De ene persoon is cognitief sterk ontwikkeld, de ander emotioneel, de volgende moreel,  en weer een ander esthetisch. Voor het kwadrant linksboven gebruikt Wilber bijvoorbeeld de theorie van de meervoudige intelligenties van Howard Gardner. Zie figuur hieronder. Wilber noemt dit een psychograaf. Voor andere kwadranten zijn er ook lijnen.

All states

All states zijn tijdelijke gesteldheden/toestanden/expressies/gewaarwordingen. Dit is anders dan Levels die een bepaald niveau aangegeven. States kunnen een paar seconden tot zelfs jaren duren. Een voorbeeld van een bepaalde staat is bijvoorbeeld dronkenschap of  massahysterie of een recessie.

All types

All types tenslotte zijn de mogelijk aanwezige variabelen. .. Typen veranderen eigenlijk niet/nauwelijks, zijn zeer stabiel en veerkrachtig. Typen kunnen gezond en ongezond zijn. Voorbeelden van types zijn man/vrouw, bloedgroepen, lichaamstypen, religies, et cetera.

Het denken en werken met AQAL heeft grote voordelen. Het geeft mensen en daarmee organisaties en samenlevingen handvatten om inzicht te krijgen in de (eigen) situatie. Het kan het als instrument gebruikt worden om de eigen positie te bepalen. Het geeft inzicht in blinde vlekken en ontwikkelpunten. Het geeft houvast. Allemaal instrumenten die gebruikt kunnen worden om het eigen bewustzijn te vergroten.

The key to growth is the introduction of higher dimensions of consciousness into our awareness.                                Lao Tzu